Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง อบต.
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.ยาง เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง

     วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่อบต.ยาง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารถธงชาติหน้าเสาธง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และความสามัคคีในองค์กร พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ประจำสัปดาห์นี้ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของอบต.ยางให้รับทราบร่วมกันและถือปฏิบัติต่อไป

[ 05-09-2565 ] Hits:414

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

     วันที่ 2 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประ่จำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 2.เรื่องพิจาราณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ...

[ 02-09-2565 ] Hits:328

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สปสช.ประจำปี 2565

     วันที่ 1 กันยายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยาง จัดการแข่งชันฟุตบอลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนางสาวกมลรัตน์ ปัดถาสาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขตอำเภอน้ำยืน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาชุมชนบ้านปลาขาว ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

[ 01-09-2565 ] Hits:410

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมวัดป่าจันทรังษี

     วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ณ วัดป่าจันทรังษี บ้านโนนเรืองศรี ม.11 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ตามภารกิจ MOU ระหว่างปลัดกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ เพื่อทำทาน ศีล ภาวนา โดยนำสิ่งของจากการทำบุญตักบาตรไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมีชีวิตที่ดีในสังคมได้อย่างมีความสุข

[ 29-08-2565 ] Hits:488

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ