Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

สิบตำรวจโท ธนกฤต แสงหิรัญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 065-0563639

ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นายเวชยันต์ สาระ

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 090-2730808

นางสาวจินตะนา พันจันลา

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 062–7823541

นายชัยณรงค์ พัฒจักร

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 081-8763290

นางสายยล แสงงาม

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 081-9756251

นายสงวน ทยานสิงห์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 089-9457423

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ