Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกเทศมนตรีตำบลกุดข้าวปุ้น เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง เพื่อแสดงถานการณ์ในอุดมคติ

“ตำบลยางเป็นตำบลวัฒนธรรม มีชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี คนการศึกษา สภาพแวดล้อมน่าอยู่ มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 3. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและและทรัพย์สินของประชาชน
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

เป้าประสงค์ (goal)

 1. การคมนาคมของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
 2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
 3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง
 4. ประชาชนมีแหล่งเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
 5. วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน
 6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 7. ประชาชนมีความรู้และส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
 8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
 9. ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ