Hot News :
สำนักปลัด

นายเวชยันต์ สาระ

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 090-2730808

พนักงานส่วนตำบล

นางชรินยา ทยานสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวสมใจ แจ่มใส

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายพูลศักดิ์ จันทร์เพ็ชร์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสุภาพร สาระ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายสุรปัญญา โททัย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สิบเอก ผดุงศักดิ์ สรแสง

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายสังวรณ์ แดงโชติ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเสาวลักษณ์ สาระกิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนิยม สาระปัญญา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายประฉันท์ นารักษ์

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ผู้มีทักษะ)

นายสุนันท์ สารทัย

คนงานทั่วไป

นายเฉลิมวุฒิ สุขช่วย

คนงานทั่วไป

นางเปรมฤดี ทองสุข

จ้างเหมาบริการคนสวน

นายจักรรินทร์ ศรีสุข

จ้างเหมาบริการคนขับรถน้ำอเนกประสงค์

นายอดุลวิทย์ ไชยมูล

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

สิบเอกนิสิต นนทศรี

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

นายกันตภณ แสงหิรัญ

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายวรวิทย์ เสริมทองหลาง

จ้างเหมาบริการแม่บ้าน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ