Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสายยล แสงงาม

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 081-9756251

พนักงานส่วนตำบล

จ่าสิบเอก วิชัย อุทัยศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ศพด.บ้านยางกลาง

นางสาวบัวพันธ์ สรแสง

ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านยางกลาง

ศพด.บ้านหนองคู

นางเจียมใจ ศาลาคำ

ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านหนองคู

ศพด.บ้านโนนป่าเลา

นางวันดี ศิริคำ

ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านโนนป่าเลา

นางประกาย สีลาที

ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านโนนป่าเลา

นางปราณี ศรีนวล

ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านโนนป่าเลา

ศพด.บ้านหนองตาบุญ

นางสาวอรทัย เพชรดี

ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านหนองตาบุญ

นางปราณี ไชยมูล

ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านหนองตาบุญ

ศพด.อบต.ยาง

นางนวลจันทร์ แจ่มใส

ครูชำนาญการ
ศพด.อบต.ยาง

ศพด.วัดป่าจันทรังษี

นางเพชรมณี ทองสุข

ครูชำนาญการพิเศษ
ศพด.วัดป่าจันทรังษี

นางบัวลี คำลุน

ครูชำนาญการ
ศพด.วัดป่าจันทรังษี

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวกัลยานี กาญจนพัฒน์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวศรัญญา วงศ์บุตตะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

นางลำใย ปัญญะพิมพ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านยางกลาง

นางสาวณัฐวรรณ กาญจนพัฒน์

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านยางกลาง

นางสาววรรณภา ทยานสิงห์

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านยางกลาง

นางนิภาพร นานัน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านหนองคู

นางสาวสวรรค์ ชัยสอน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านหนองคู

นางสาวประไพร พรมเคน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโนนป่าเลา

นางสาวพิมพ์ชฎาภรณ์ สรแสง

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโนนป่าเลา

นายกฤตนัน ทองพะเนาว์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.อบต.ยาง

นางวิรัตน์ ลักขะนัติ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.อบต.ยาง

นางสาวนันธิพร ทันธิมา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดป่าจันทรังษี

นางเมษญาภรณ์ ชาริโท

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดป่าจันทรังษี

นางสาวอรทัย วิสาร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดป่าจันทรังษี

นางสาวณัฏฐกานต์ แจ่มใส

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดป่าจันทรังษี

นางสาววิภาพร สาจะลี

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดป่าจันทรังษี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ