Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่อบต.ยาง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารถธงชาติหน้าเสาธง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และความสามัคคีในองค์กร พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ประจำสัปดาห์นี้ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของอบต.ยางให้รับทราบร่วมกันและถือปฏิบัติต่อไป

     วันที่ 2 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประ่จำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 2.เรื่องพิจาราณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 3.เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ อบต.ยางกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     วันที่ 1 กันยายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยาง จัดการแข่งชันฟุตบอลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนางสาวกมลรัตน์ ปัดถาสาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขตอำเภอน้ำยืน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาชุมชนบ้านปลาขาว ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

     วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ณ วัดป่าจันทรังษี บ้านโนนเรืองศรี ม.11 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ตามภารกิจ MOU ระหว่างปลัดกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ เพื่อทำทาน ศีล ภาวนา โดยนำสิ่งของจากการทำบุญตักบาตรไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมีชีวิตที่ดีในสังคมได้อย่างมีความสุข

     วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาว เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะทางด้านจิตเวชในชุมชนให้มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

     วันที่ 22 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1.เรื่องพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2.เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (IQ,EQ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีพัฒนาการทางด้าน (IQ,EQ) และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองและสติปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน อสม. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ยาง ร่วมกันจัดทำกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning day และกิจกรรม 5 ส บริเวณถนนบ้านปลาขาว ม.3, บ้านปลาขาวใน ม.10, บ้านปลาขาวใหม่ ม.13 เพื่อลอกคลองระบายน้ำและแก้ไขปัญหาดินโคลนและขยะอุดตุันไม่ระบายจากชุมชน และเก็บขยะในทอระบายน้ำให้สะอาด ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้น

     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ยาง ร่วมกันจัดทำกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning day และกิจกรรม 5 ส บริเวณถนนปากทางเข้าหมู่บ้านทุ่งพัฒนา ม.12 และปากทางเข้าหมู่บ้านโนนป่าเลา ม.6 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อตัดหญ้าและกิ่งไม้สองข้างทางให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม ช่วยให้การสัญจรไปมาของประชาชนมีความคล่องตัว สะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

     วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ณ บ้านหนองคู ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำบุญตักบาตรและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมการประชุมสัญจรของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลยาง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านปลาขาว ม.3 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุตำบลยางและเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเพิ่มเติม ซึ่งสมาชิกจะได้รับสิทธิเงินสวัสดิการ ได้แก่ กรณีนอนโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต เป็นการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในระดับชุมชน

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแสดงถึงถวามจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านของพสกนิกรชาวอำเภอน้ำยืนทุกหมู่เหล่า และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทยทุกคน

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมการประชุมสัญจรของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลยาง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านปลาขาวใน ม.10 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ กิจกรรมการดำเนินงานในตำบลยาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาและอุปสรรคของประชาชนที่มีความเดือนร้อนและปัญหาในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมากำหนดแนวทางร่วมกันจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมจาก ฝ่ายปกครองอำเภอน้ำยืน ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในเขตตำบลยาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาง อสม.และประชาชนทั่วไป

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้จัดทำกิจกรรม Big cleaning day ประจำปี 2565 บริเวณถนนเส้นปากทางเข้าชุมชนปลาขาว เพื่อทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า และตัดแต่งต้นไม้ระหว่างสองข้างทาง ให้มีความสวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัย และการจราจรสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมศิลปะวัฒธรรมวิถีทำเทียน ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลน้ำยืนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืน ระหว่างวันที่ 5-12 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารป้องกัน สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอนและวิธีทำเทียนแบบโบราณและเทียนประยุกต์ให้กับประชาชน นักเรียน และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และเป้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเทศกาลเข้าพรรษาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

     วันที่ 28 มิถุนายน 2565 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตตำบลยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านยางกลาง ม.1 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุุบลราชธานี เพื่อป้องกันและควบคุมสุนัขและแมวในเขตตำบลยาง ให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขป้า

     วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลยาง ประชุมพิจารณาโครงการค่าบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตตำบลยาง ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

     วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดธิดาผลไม้ งานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอน้ำยืนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

     วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอน้ำยืนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

     วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาวร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยาง ได้มอบวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการโครงการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค Covid-19 ในกลุุ่มเสี่ยง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาว อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ